Don White
Press Pose, 1998xxxxxxxxxxxx

  

"I know exactly what love is..."